💠 نحو عالی (تدریس خلاصه ای از کتاب «المفصل» زمخشری)

 

💢 استاد شیر افکن

 

♻️ نحو عالی ۱ : ۵۷ جلسه

♻️ نحو عالی ۲ : …..

♻️ نحو عالی ۳ : ۴۱ جلسه

♻️ نحو عالی ۴ : ۴۲ جلسه

 

💠💠💠💠💠

💢دانلود: 

 

 

 

⚠️ فایل زیپ در پوشه دانلود موجود است