استاد علی فرحانی در این جلسات به صورت بسیار زیبایی، قواعدی را در مورد زندگی طلبگی و چگونگی برنامه ریزی جهت رسیدن به اهداف حوزوی تبیین می کنند.


✅ استاد معتقدند که در تمام شئون زندگی اجتماعی باید دو جهت اصلی را رعایت کرد:


– اعتدالدربینش ( واقع بینی) نسبت به خود و نسبت به محیط

– اعتدال در عمل ( تدبیر )


در ضمن تبیین این دو شاخصه، این دو را بر زندگی طلبگی تطبیق می دهند.

✅ویژگی مهم این بیانات، بیان مثال های واقعی از جامعه حوزوی است که معمولا هر کدام از ما با این شرایط مواجه بوده ایم.

 

💢 تعداد جلسات: ۵

👇👇👇👇👇👇

🔴 جلسه اول

 

🔴 جلسه دوم

 

🔴 جلسه سوم

 

🔴 جلسه چهارم

 

🔴 جلسه پنجم