صوت دروس حوزوی

اصول فقه (مظفر) بخش اول- استاد اسدپور

⚜️ اصول فقه مظفر- بخش اول 💢 استاد اسدپور 🔰 [...]

اصول فقه مظفر-بخش اول-استاد شورگشتی

⚜️ اصول فقه مظفر- بخش اول 💢 استاد شورگشتی 🔆 از ابتدای [...]

شرح لمعه- فقه۳- استاد شورگشتی

⚜️ شرح لمعه- فقه 3 💢 استاد شورگشتی 🔰 تعداد جلسات : [...]