صوت دروس حوزوی

مکاسب-القول فی الاجازة و الرد-استاد سید حسین هاشمیان

⚜️ مکاسب - القول فی الاجازة و الردّ 💢 استاد سید [...]

نهایة الحکمة-استاد فیاضی

💠 نهایة الحکمة 💢 استاد فیاضی 🔰 تعداد جلسات: 178  فهرست صوت ها💠💠💠💠💠 💢دانلود  ⚠️ [...]

مکاسب-شروط العوضین-استاد شورگشتی

💠 مکاسب- شروط عوضین 💢 استاد شورگشتی ♻️ تعداد جلسات : 88 ⭕️ [...]

کفایة الاصول-نواهی تا انسداد-استاد زنجیرزن حسینی

💠 کفایة الاصول- نواهی تا انسداد 💢 استاد زنجیرزن حسینی ♻️ تعداد [...]

کفایه-ابتدا تا نواهی-استاد حسینی نسب

💠 کفایة الاصول 💢 استاد حسینی نسب 💠 از ابتدای کتاب تا [...]

کفایه-نواهی-استاد حسینی نسب

💠 کفایة الاصول  💢 استاد حسینی نسب 🔆 از نواهی تا ابتدای [...]

کفایة الاصول-نواهی تا انسداد- استاد علیدوست

💠 کفایة الاصول 2 💢 استاد علیدوست 🔆 از نواهی تا پایان [...]

کفایة الاصول-ابتدا تا نواهی-استاد علیدوست

💠 کفایة الاصول 1 💢 استاد علیدوست 🔆 ابتدای کتاب تا ابتدای [...]