صوت دروس حوزوی

نهایة الحکمة-استاد فیاضی

💠 نهایة الحکمة 💢 استاد فیاضی 🔰 تعداد جلسات: 178  فهرست صوت ها💠💠💠💠💠 💢دانلود  ⚠️ [...]

کفایة الاصول-نواهی تا انسداد-استاد زنجیرزن حسینی

💠 کفایة الاصول- نواهی تا انسداد 💢 استاد زنجیرزن حسینی ♻️ تعداد [...]

کفایه-اصول عملیه-استاد حسینی نسب

💠 کفایة الاصول 💢 استاد حسینی نسب 💠 اصول عملیه ⚜️ تعداد جلسات: [...]

کفایة الاصول-اصول عملیه-استاد علیدوست

💠 کفایة الاصول  💢 استاد علیدوست 🔆 از اصول عملیه تا دوران [...]

کفایة الاصول-نواهی تا انسداد- استاد علیدوست

💠 کفایة الاصول 2 💢 استاد علیدوست 🔆 از نواهی تا پایان [...]

نهایة الحکمة- استاد زنجیرزن حسینی

💠نهایة الحکمة 💢 استاد زنجیرزن حسینی 🔰 پایه نهم👈 تعداد: 123🔹سال تدریس: [...]

کفایة الاصول- قطع وظن- استاد حیدری

⚜️ کفایة الاصول 💢 استاد حیدری فسایی 💢 قطع - علم اجمالی [...]

کفایة الاصول ۴ – استاد حیدری فسایی

⚜️ کفایه جلددوم بخش2 ♻️ اصول عملیه - تعارض 💢 از ابتدای [...]

استاد علی فرحانی – مکاسب – فقه ۶

💠 فقه6 (القول فی ماهیة العیب) ☣️ جلد پنجم از [...]