صوت دروس حوزوی
/پایه اول تا دهم

تعادل و تراجیح-استاد حسینی نسب

💠 تعادل و تراجیح رسائل 💢 استاد حسینی نسب 🔰 تعداد جلسات: [...]

اصول مظفر- بخش دوم- استاد موالی زاده

💠 اصول فقه- بخش دوم 💢 استاد موالی زاده 🔰 تعداد جلسات: [...]

لمحات من البلاغة- استاد مومنی

💠 لمحات من البلاغة 💢 استاد مومنی 🔰 تعداد جلسات: 142 💠💠💠💠💠💢دانلود  ⚠️ فایل [...]

آموزش عقاید- استاد اسدپور

⚜️ آموزش عقاید پایه سوم 💢 استاد اسدپور 🔆 تدریس [...]

اصول فقه (مظفر) بخش اول- استاد اسدپور

⚜️ اصول فقه مظفر- بخش اول 💢 استاد اسدپور 🔰 [...]

مکاسب-القول فی الاجازة و الرد-استاد سید حسین هاشمیان

⚜️ مکاسب - القول فی الاجازة و الردّ 💢 استاد سید [...]

اصول فقه مظفر-بخش دوم-استاد شورگشتی

⚜️ اصول فقه مظفر- بخش دوم 💢 استاد شورگشتی 🔆 از ابتدای [...]

اصول فقه مظفر-بخش اول-استاد شورگشتی

⚜️ اصول فقه مظفر- بخش اول 💢 استاد شورگشتی 🔆 از ابتدای [...]

رسائل-برائت و احتیاط – استاد شورگشتی

⚜️ رسائل - برائت و احتیاط 💢 استاد شورگشتی 🔆 از ابتدای [...]