صوت دروس حوزوی
/هدایت تحصیلی

اعتدال در بینش و عمل

استاد علی فرحانی در این جلسات به نحو بسیار زیبایی، قواعدی را در مورد زندگی طلبگی و چگونگی برنامه ریزی جهت رسیدن به اهداف حوزوی تبیین می کنند.