صوت دروس حوزوی
/منطق

المنطق (مظفر)- استاد زنجیرزن حسینی

⚜️ المنطق - مرحوم مظفر 💢 استاد زنجیرزن حسینی ⚜️ [...]

المنطق (مظفر)- استاد اسدپور

⚜️ المنطق - مرحوم مظفر 💢 استاد امین اسدپور ♻️ تعداد جلسات [...]

آشنایی با منطق

✅ آشنایی با منطق 🔰 استاد سید محمد هاشمی ⚜️ تعداد جلسات: [...]