صوت دروس حوزوی
/فلسفه

شرح مختصر منظومه- استاد اسدپور

⚜️ شرح مختصر منظومه شهید مطهری 💢 استاد اسدپور 🔰 تعداد جلسات [...]

نهایة الحکمة-استاد فیاضی

💠 نهایة الحکمة 💢 استاد فیاضی 🔰 تعداد جلسات: 178  فهرست صوت ها💠💠💠💠💠 💢دانلود  ⚠️ [...]

الشواهد الربوبیة

💠 الشواهد الربوبیة 💢 استاد علی فرحانی ♻️ مشهد اول: 26 جلسه ♻️ [...]

بدایة الحکمة-استاد زنجیرزن حسینی

💠 بدایة الحکمة 💢 استاد زنجیرزن حسینی ♻️ تعداد جلسات : 113 💠💠💠💠💠 💢دانلود ⚠️ [...]

نهایة الحکمة- استاد زنجیرزن حسینی

💠نهایة الحکمة 💢 استاد زنجیرزن حسینی 🔰 پایه نهم👈 تعداد: 123🔹سال تدریس: [...]

مبانی حکمت متعالیه- استاد علی فرحانی

💢 استاد علی فرحانی 👈 تعداد: 24جلسه 🔹سال ارائه: پاییز و زمستان [...]

بدایة الحکمة – استاد امینی نژاد

💢 بدایة الحکمة 🔰 استاد امینی نژاد 🔴 دوره سوم (مرحله ششم/دهم/یازدهم [...]