🔰 استاد علی فرحانی

 

💠 ۰۱- چگونه اصول بخوانیم؟

💠 ۰۲- نگاهی به برخی مطالبات رهبری پیرامون تحول در حوزه

💠۰۳- نکاتی درباره خواندن کتاب لمعه

💠۰۴- شروع از مطلب «ما» در هر علم

💠۰۵- آشنایی با کتاب بدایه الحکمه

💠۰۶- اهمیت علم اصول و بلاغت در پاسخ به شبهات غربی

💠۰۷- اجتهاد مهمترین وظیفه

💠۰۸- آینده و مسیر طلبگی

💠۰۹- تبلیغ دین، مبانی و شاخصه ها

💠۱۰- آموزشی نبودن کتاب رسائل و مکاسب

💠۱۱- تربیت علمی(روش مباحثه، مطالعه و تقریر نویسی)

💠۱۲- تفاوت فهم و تدریس کتاب آموزشی و غیرآموزشی

💠۱۳- جایگاه صحیح تفکر و مطالعه

💠۱۴- جایگاه فلسفه در اجتهاد و درس خارج

💠۱۵- چرا فلسفه بخوانیم؟

💠۱۶- چه کسی باید پاسخ شبهات غربی را بدهد؟

💠۱۷- تحصیل علم تلاش می خواهد

💠۱۸- مشاوره علمی

💠۱۹- روش تحصیل در سطوح عالی و درس خارج

💠۲۰- روش تحصیل علم اصول

💠۲۱- شروع سیر علمی از بدیهیات

💠۲۲-روش خواندن مکاسب و کتب فقهی

💠۲۳- روش صحیح علم آموزی و کسب دارایی علمی

💠۲۴- روش مشاوره علمی

💠۲۵- روش تفکر و اوج گرفتن در مسائل علمی

💠۲۶- شایسته ها و بایسته های نقد علمی

💠۲۷- مشکل امروز درس های خارج

💠۲۸- لزوم اتمام سیر آموزشی

💠۲۹- لزوم مدرسه یابی در درس خارج

💠۳۰- لزوم هدف داشتن در حوزه

💠۳۱- متد صحیح مطالعه و جمع بندی علوم

💠۳۲- مراقبت از ذهن

💠۳۳- درباره ادبیات عرب

💠۳۴- روش تحصیل ادبیات عرب

💠۳۵- خودشناسی و بومی سازی قواعد کلی روش تحصیل

💠۳۶- روش تفسیر صحیح کفایه

💠۳۷- مشکلات آموزشی کتاب هایی مثل حلقات و آموزش فلسفه

💠۳۸- عادت صحیح تحصیل علم

💠۳۹- در یادگیری کتب درسی حوزوی، از کدام شروح استفاده کنیم؟

💠۴۰- منطق یادگیری و تولید گزاره های متسلسل

💠۴۱- روش جبران کتب و دروس گذشته

💠۴۲- چگونه فلسفه بخوانیم؟

💠۴۳- تفاوت تعقل و تفکر

💠۴۴- محصل بمانیم.

 

💢💢💢💢💢💢

 

✅ منبع: کانال المرسلات   @almorsalat