جزوه ها – استاد حیدری

 سیوطی

🔰 جزوه سیوطی

منطق

🔰 بخش اول / ابتدای کتاب تا مرکب تام خبری
🔰 بخش دوم / ابتدای کلی تا بحث تقسیم
🔰 بخش سوم / قضیه تا استقراء

بلاغت

🔰جزوه بلاغت استاد حیدری

اصول مظفر بخش اول

🔰 از ابتدای کتاب تا مشتق
🔰 اوامر
🔰 مطلق و مقید
🔰 مجمل و مبین
🔰 حسن و قبح عقلی
🔰 اجزاء
🔰 مقدمه واجب
🔰 ضد

اصول مظفر بخش دوم

🔰 اجتماع امر و نهی
🔰 مقصد ثالث – مقدمات حجج
🔰 حجیت کتاب
🔰 حجیت سنت
🔰 حجیت اجماع
🔰 دلیل عقلی
🔰 حجیت ظواهر
🔰 شهرت
🔰 سیره
🔰 تعادل و تراجیح
🔰 اصول عملیه

لمعه

🔰 فقه ۱ / ابتدای کتاب تا بحث تیمم

 رسائل

🔰 استصحاب (جزوه دست نویس استاد)
🔰 فرائد الاصول – تنبیهات استصحاب – تنبیه نهم

 

کفایه

🔰 کفایة الاصول – نواهی
🔰 کفایة الاصول – مطلق و مقید
🔰 کفایة الاصول – امارات
🔰 کفایة الاصول – لاضرر
🔰 کفایة الاصول – استصحاب
🔰 کفایة الاصول – تعادل و تراجیح
فهرست